כיצד מתמודדים עם דייר המסרב לשלם את דמי ועד הבית

כיצד מתמודדים עם דייר המסרב לשלם את דמי ועד הבית

נתונים משפטיים מתוך האתר  www.gov.il

דמי ועד הבית נועדו לכסות את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף לדירות, ניהולו והבטחת שירותים לדיירי הבניין.

כל בעל דירה בבניין חייב להשתתף בהוצאות הנוגעות לרכוש המשותף כגון, תשלום חשבון החשמל בכניסהלבניין ובקומות, ניקיון חדר המדרגות, הלובי והחניה, תשלום עבור הסקה מרכזית אם ישנה כזו,  דמי שימוש ואחזקת המעלית, נזילותבצנרת הבניין, תיקונים אחרים ברכוש המשותף וריסוס שטחים משותפים.

דייר שאינו מסכים עם גובה דמי הועד ולדעתו ההוצאות לאחזקת הרכוש המשותף כפי שנקבעו על ידי ועד הבית בהסכמת רובהדיירים הן גבוהות מדי, אינו יכול להימנע מתשלום. במקרה כזה יכול הדייר לנסות  לשנות אתהמצב אם יצליח לשכנע את יתר הדיירים להקטין את הוצאות האחזקה והשירותים
.אם לאהצליח הדייר לשכנע את יתר הדיירים, יישארו ההוצאות כפי שנקבעו על ידי רוב הדיירים

בניין אשר מתוחזק ע”י חברת ניהול יכול הדייר לפנות במייל או בטלפון לאיש הקשר של הבניין ולשטוח בפניו את טענתו. על איש הקשר מטעם חברת הניהול לפעול כדי לנסות ולהוזיל עלויות תוך שמירה על רמת תחזוקה גבוה. חברות ניהול רבות פועלות במספר רב של בניינים ויכולות להוזיל מחירים מתוך כך שהן בעלות כח מיקוח גדול יותר אל מול הגופים השונים, חשמל, מעלית וכד’.החוק אינו מחייב את בעלי הדירות או את חברת הניהול שנשכרה לכך לנהל את הבית המשותף בתקציב הנמוךביותר.תשלום נמוך עבור דמי ועד בית יגרום, במרבית המקרים, לבלאי מוקדם והתעסקות מיותרת

התשלום לוועד הבית הוא בגדר חובה חוקית, וכל בעלי הדירות בבניין חייבים לשאתבהוצאות הדרושות לאחזקה תקינה של הרכוש המשותף. במקרים שבהם דייר מסרבלהשתתף בהוצאות גם לאחר בקשות חוזרות ונשנות, תפנה אליו חברת הניהול או ועדהבית במכתב רשמי, וישמרו העתק מהמכתב.במקרה שהדייר עדיין עומד בסירובו לשלם, ניתן לנקוט בצעדים המשפטייםהבאים:
.חברת הניהול או ועד הבית ישלחו מכתב התראה מעורך דין שבו נדרש הדייר לשלם את חובו לוועד הבית *
חברת הניהול או ועד הבית יפנו ליועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור או לעורך דין מטעמם, שיערוך כתב תביעה נגד הדייר, כתב התביעה יוצג בפני המפקח *
על המקרקעין

בדירות שכורות חובת תשלום דמי ועד הבית החודשיים מוטלת על מי שגר בדירה, כלומר על השוכר
אם השוכר מסרב לשלם ,יכולה חברת הניהול או הוועד לפנות לבעלי הדירה, ולבדוק על מי מוטלת האחריות לשלם על פי ההסכם בין השוכר לבעלים
גם אם חובת התשלום היא על השוכר, על הבעלים לדאוג לאכיפת החוזה מול השוכר.

Share this post